Bildiri No

 

Bildiri Adı/Yazar(lar)

B001

Farklı Açılardan Depoların Sınıflandırması

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

Murat Baskak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

B002

Kobi’lerin Lojistik Faaliyetlerde, Dış Kaynak Kullanımı Ve Bilgi Teknolojilerinden Yararlanmalarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli Örneği

Arzu Organ ( Pamukkkale Üniversitesi)

B003

Çok Ürünlü Demontaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Bulanık Doğrusal Programlama Modeli

Eren Özceylan (Selçuk Üniversitesi)

Turan Paksoy  (Selçuk Üniversitesi)

Arif Hancılar (Pamukkale Üniversitesi)

Aşkıner Güngör (Pamukkale Üniversitesi)

B004

Perakende Mağaza Yeri Seçim Sürecinde AHP Yönteminin Kullanılması: Konya İlinde Bir Uygulama

Hikmet Erbıyık (Yalova Üniversitesi)

Selami Özcan

Kazım Karaboğa (Selçuk Üniversitesi)

B005

Deniz Turizm İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti Ve Rekabet Avantajı Sağlamadaki Etkisi: İstanbul Örneği

Erdal Arlı (Kocaeli Üniversitesi)

B006

Tedarik Zinciri Yönetiminde Tepkisellik Kavramı: Bir Vaka Çalışması 

Birdoğan Baki (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

B007

Yeşil Lojistik Uygulamaları

Mehmet Emin Aydın (Konya üniversitesi)

Fatma Bedük (Selçuk Üniversitesi)

B008

Depo Tasarımı Problemleri: Literatür Araştırması Ve Türkiye’deki Uygulamalar İsmail Karakış (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Murat Baskak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

B009

Dış Ticarette Gümrük İşlemlerinin Seyri Değişiyor!

Ahmet Çimer

B010

Stok Tutma Alanları Ve Envanter Planlamaların Entegrasyonu 

Murat Düzgün (Okan Üniversitesi)

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

B011

Kalite Güvencesi Yönetimi Çerçevesinde Lojistik Ve Dış Ticaret Eğitiminin Kalitesini Artırmaya Yönelik Çalışma Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Örneği

Ayşe Soy (Düzce Üniversitesi)

Günay Temür (Düzce Üniversitesi)

İbrahim Bilgiç (Düzce Üniversitesi)

İlyas Temel Şafak (Düzce Üniversitesi)

B012

İnsani Yardım Lojistik Planlamasında Yerleşim Yeri Belirleme

Bilal Şişman (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Hacer Arıol (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

B013

Hastane Yer Seçimi Kararına Etki Eden Kriterlerin Belirlenmesi Ve Bu Kriterlerin Çok Ölçütlü Değerlendirme Tekniği İle Ağırlıklandırılması

İsmail Önden (Okan Üniversitesi)

Ali Fuat Güneri (Okan Üniversitesi)

B014

Lojistik Performans Ve İnsani Gelişme İndekslerinin Karşılıklı Etkileşimi Ve Türkiye İçin Öneriler

Haluk R. Cezayirlioğlu (Okan Üniversitesi)

B015

Geri Kazanımlı Bir İmalat Sisteminde Tersine Lojistik Ağı Tasarımı Ve Optimizasyonu

Hakan Akçay (Celal Bayar Üniversitesi)

Gökçeçiçek Tuna (Celal Bayar Üniversitesi)

Ceyhun Araz (Celal Bayar Üniversitesi)

B016

Akış Tipi Ve U-Tipi Depolar İçin Depo Boyutlarını Ve Tasarımını Belirleme Emre Çakmak (Okan Üniversitesi)

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

B017

Tedarikçi Seçimi İçin Bulanık AHP Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı Bir Analizi  Nimet Yapıcı Pehlivan (Selçuk Üniversitesi)

Eren Özceylan (Selçuk Üniversitesi)

Turan Paksoy (Selçuk Üniversitesi)

B018

Lojistik Sistem Yönetimi Ve Lojistik Şirket Organizasyonlarının Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Köksal Hazır (Çağ Üniversitesi)

B019

Sürdürülebilir Kalkınmada Lojistik Merkezlerin Rolü Ve Konya Lojistik Merkezi Örneği

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

Turan Paksoy (Selçuk Üniversitesi)

Hasan Görgülü (Selçuklu Belediyesi)

B020

İstanbul’un Kentsel Lojistik Analizi Ve Çözüm Önerilerinin AHP ile Değerlendirilmesi

Hakan İnaç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

B021

Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Optimizasyonu İçin Tavlama Benzetimi Yaklaşımı Bilal Ervural (Konya Üniversitesi)

Eren Özceylan (Selçuk Üniversitesi)

Turan Paksoy (Selçuk Üniversitesi)

Hadi Gökçen (Gazi Üniversitesi)

B022

Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Elde Etmede Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin Rolü Ve Önemi

Ercan Çiçek (Mersin Üniversitesi)

Ufuk Pala (Mersin Üniversitesi)

B023

Düzce İlinde Faaliyet Gösteren Uluslararası Karayolu Taşımacılık Firmalarının Kurumsallaşma Sürecinde Yenileşim Yaklaşımları, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

İlyas Temel Şafak ( Düzce Üniversitesi)

İbrahim Bilgiç (Düzce Üniversitesi)

Ayşe Soy (Düzce Üniversitesi)

Günay Temür (Düzce Üniversitesi)

B024

Yardım Lojistik Zinciri ile Ticari Tedarik Zincirinin Karşılaştırılması

Yücel Öztürkoğlu (Yaşar University)

Özge Naillat (Yaşar University)

B025

Yeşil Araç Rotalama Problemi İçin Bir Matematiksel Model

Çağrı Koç (Selçuk Üniversitesi)

İsmail Karaoğlan (Selçuk Üniversitesi)

B026

Pazarlama Yeteneklerinin Firma Performansına Etkileri

Hanifi Murat Mutlu (Gaziantep Üniversitesi)

Tuğçe Nazlı Bilge (Gaziantep Üniversitesi)

B027

Bir Firmada Tedarikçi Seçimini Belirlemek İçin Matematiksel Programlama Önerisi

Şeref Tüzemen (Anadolu Üniversitesi)

Meriç Alper (Anadolu Üniversitesi)

Aslı Hayta (Anadolu Üniversitesi)

B028

Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri Ve Demontaj Hattı Dengeleme Problemi Entegrasyonu

Eren Özceylan (Selçuk Üniversitesi)

Turan Paksoy (Selçuk Üniversitesi)

Tolga Bektaş (University of Southampton)

B029

Bütünleşik Tedarik Zinciri Ağında Tesis Yeri Seçimi İçin Bulanık Çok Amaçlı Programlama Modeli

Hüseyin Ali Sarıkaya (Kara Harp Okulu)

Orhan Türkbey (Gazi Üniversitesi)

B030

Stratejik Oryantasyon Ve İşletme Performansı: Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Firmalara Yönelik Bir Uygulama

İnci Polat (Gaziantep Üniversitesi)

Hanifi Murat Mutlu (Gaziantep Üniversitesi)

B031

Ticaret Ve Lojistikte Elektronik Devrim

Ece Pişkinsüt (Atılım Üniversitesi)

Birsel Tuğçe Sezer (Atılım Üniversitesi)

B032

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Tedarik Zinciri Uygulamalarının İnsan Kaynakları Yönetimi İle Desteklenmesi

Ayşe Kocabacak (Selçuk Üniversitesi)

B033

Türkiye’deki Hazır Giyim İşletmelerinin Gelir Düzeyindeki Değişimlere Göre Tedarikçilerinden Beklentileri

Nurgül Kılınç  (Selçuk Üniversitesi)

Fatma Gürsoy (Selçuk Üniversitesi)

B034

Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Stratejik Yönetim Muhasebesi İlişkisi

Ali Deran  (Niğde Üniversitesi)

Ayşegül Hatipoğlu (Niğde Üniversitesi)

İncilay Savaş (Niğde Üniversitesi)

B035

Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı: Cep Telefonu Sektörü Yeniden Üretim Faaliyeti Türkiye Örneği için Bir Kavramsal Model Önerisi

Aslı Özmen (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

İsmail Erol (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

B036

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Güçlü Bir Halka Olarak Enerji Verimliliği Uygulaması

Sibel Yıldız Çankaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Meftune Özbakır (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

B037

Anlaşmalar Ve Elektronik Ticaret İle B2B Pazarlarında Küresel Pazarlama Verimliliği

Ayşenur Erdil (Yalova Üniversitesi)

B038

Lojistik Yönetiminde Çizelgeleme Uygulamaları

Oğuzhan Kırılmaz ( Kara Harp Okulu)

Türker Tanergüçlü (Kara Harp Okulu)

B039

Bir Ambarlı N Perakendecili Bir Envanter/Dağıtım Sistemi Problemi İçin Yeni Bir Sezgisel Yöntem

Ercan Şenyiğit (Erciyes Üniversitesi)

Hakan Akkan (Erciyes Üniversitesi)

B040

Lojistik Merkezler Ve Mersin İli İçin Optimum Lojistik Merkez Önerisi

Pınar Akbulut (Çağ Üniversitesi)

B041

Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Araç Filolarının Kontrat Yenileme Zamanının Teknolojik Gelişim Kriteri Altında Yenileme Analizi Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Özlem Gürel (Okan Üniversitesi)

Murat Levent Demircan (Galatasaray Üniversitesi)

B042

Yeşil Lojistik Yönetimi Kavramı Ve Çukurova Bölgesindeki İhracatçıların Yeşil Lojistik Yönetimi Faaliyetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Erdem Akkan (Mersin Üniversitesi)

Sami Süygün (Akdeniz İhracatçı Birlikleri)

B043

Rekabet Edebilirlilikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısı Ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri

Emine Koban (Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu)

Hilal Yıldırır Keser (Uludağ Üniversitesi)

B044

Ekonomik Kalkınmada Lojistik Sektörünün Önemi Ve Lojistik Kümelenmeler Sema Ay  (Uludağ Üniversitesi)

Hilal Yıldırır Keser (Uludağ Üniversitesi)

Yeşim Kaygusuz (Uludağ Üniversitesi)

B045

Mağaza Yeri Seçimi Kararı İçin Bütünleşik Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi

İsmail Önden (Okan üniversitesi)

Ceyda Güngör Şen (Okan üniversitesi)

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

B046

Lojistikte Kalite Yönetim Sistemleri, Algılama Boyutuna Katkıları

Erkal Şenyurt

Köksal Hazır (Çağ Üniversitesi)

B047

Dış Ticarette Ve Lojistik Sektöründe Bilişim Yönetimi Ve Kalite Güvence Sistemleri

Tuna Uslu (Gedik Üniversitesi)

B048

RFID Sistemi Kullanılarak Oluşturulacak Bir Ürün Takip Sistemi

Haluk Hekimoğlu (Okan üniversitesi)

Serhat Murat Alagöz (Okan üniversitesi)

B049

Türkiye’de Lojistik Köy Projeleri Ve Bu Projelerin Bağlantı Sorunları

Hayri Barutca (Anadolu Üniversitesi)

B050

Tersine Lojistik Süreç Modlarının Seçimi için DEMATEL ve AHS Yöntemleri ile Bütünleşik bir Yaklaşım

Fahriye Uysal (Akdeniz Üniversitesi)

Mustafa Gülmez (Akdeniz Üniversitesi)

İsmail Karayün (Akdeniz Üniversitesi)

B051

Lojistik Sektöründe Psikolojik Güçlenme Algısının İşi Sahiplenme Aracılığıyla Çalışanlara Etkisi

Tuna Uslu (Gedik Üniversitesi)

B052

Lojistik Merkez Kurulma Öncelikleri Açısından İllerin Sıralanması

İlker Murat Ar (Karadeniz Teknik Üniversitesi9

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

B053

Turizm İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve İşlem Maliyetleri Ekonomisi Halil Akmeşe (Selçuk Üniversitesi)

B054

Çok Aşamalı Aşamalar Arasında Fire Bulunan Tedarik Zinciri Ağında Tedarikçi Seçimli Sipariş Büyüklüğü Belirleme Probleminin Bir İşletmede Uygulanması Ercan Şenyiğit (Erciyes Üniversitesi)

İsmet Söylemez (Erciyes Üniversitesi)

B055

Tedarik Zinciri-Satın Alma Fonksiyonu İlişkisi Ve Sektör Analizi Yaklaşımı İsmail Karayün (Akdeniz Üniversitesi)

Mustafa Gülmez (Akdeniz Üniversitesi)

Fahriye Uysal (Akdeniz Üniversitesi)

B056

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü

Burak Küçük (Maltepe Üniversitesi)

B057

Türkiye’de Lojistik Sektörüne Yönelik Kalkınma Ajanslarının Yürüttükleri Faaliyetler

Yusuf Bayraktutan (Kocaeli Üniversitesi)

Mehmet Özbilgin (Kocaeli Üniversitesi)

B058

Üçüncü Taraf Depoculuk: İzmir İli İçin Mevcut Durum Değerlendirmesi

İsmail Karayün (Akdeniz Üniversitesi)

Okan Tuna (Dokuz Eylül Üniversitesi)

B059

Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Tarafından İlişkisel Pazarlama Kapsamında Müşteri Beklentilerinin Doğru Algılanmasının Önemi

Mustafa Gülmez (Akdeniz Üniversitesi)

İsmail Karayün (Akdeniz Üniversitesi)

Fahriye Uysal (Akdeniz Üniversitesi)

B060

Afet Yönetiminde Lojistik Planlamanın Önemi

Gülmüş Börühan (Yaşar Üniversitesi)

Pervin Ersoy (Yaşar Üniversitesi)

Ömer Baybars Tek (Yaşar Üniversitesi)

B061

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlamada Lojistik Maliyetlerin İşletme Performansına Etkileri

Baki Yılmaz (Selçuk Üniversitesi)

F.Özlem Yılmaz (Selçuk Üniversitesi)

B062

Küresel Düzeyde Sürdürülebilir Lojistik Yönetimi İçin Lojistik Köylere Paradigmal Bir Yaklaşım Ve İskenderun Lojistik Köy Projesi

Devrim Gün (Mustafa Kemal Üniversitesi)

B063

Lojistik Firmalarında Memnuniyet Ve Psikolojik Şiddetin İşten Ayrılmaya Etkileri Üzerine Alan Araştırması

İsmail Bakan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Ö. Okan Fettahlıoğlu, (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Ahmet Melih Eyitmiş (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

B064

Lojistik İşletmelerinde Stratejik Boyutlu Performans Yönetiminde Dengeli Ölçüm Kartının Kullanılması

Burcu Güven (Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu)

B065

Lojistik Sektörüne “Nitelikli Ara Elemanların” Yetiştirilmesinde Meslek Yüksekokullarının Yeri, Önemi Ve İşlevi

Osman Akandere (Konya Üniversitesi)

Gökhan Akandere (Selçuk Üniversitesi)

B066

Yeşil Tedarik Zinciri İndeksinin Tedarikçi Seçimine Uygulanması

Erdem Aksakal (Gazi Üniversitesi)

Metin Dağdeviren (Gazi Üniversitesi)

B067

Tedarikçi Seçiminde Kalite Fonksiyon Göçerimi Yönteminin Kullanımı

Mustafa Zihni Tunca (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Mustafa Bayhan (Pamukkale Üniversitesi)

B068

Nakliye İşletmelerinin Taşıma Oranlarından Faaliyet Sürecinde Yararlanma Durumu: Ankara Lojistik Üssü Örneği

Salim Şengel (Anadolu Üniversitesi)

B069

Lojistik Hizmetlerinin Vergilendirme Karşısındaki Durumu, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hilmi Ünsal (Kırıkkale Üniversitesi)

B070

Tedarikçi İlişkilerinin Etkinliğinde Bilginin Rolü

Berna Çağlar (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Bihter Karagöz (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

B071

Endüstri İşletmelerinde Uygulanan Stok Kontrol Yöntemlerinin Ve Yaşanan Stok Yönetim Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması

Kenan Özden (Haliç Üniversitesi)

Ceren Demir

Sait Gül (Haliç Üniversitesi)

B072

Lojistik Bölümü Mesleki Yabancı Dil Derslerinde Görsel Okuryazarlığın Kullanımı

Hatice Sezgin (Selçuk Üniversitesi)

Şeyda Sarı (Selçuk Üniversitesi)

Gökhan Akandere (Selçuk Üniversitesi)

B073

Lojistik Köy Yeri Seçiminde Çok-Boyutlu Karar Verme (ÇBKV) YaklaşımlarıBirol Elevli (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Bilgesu Ak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

B074

Kentsel Tersine Lojistik Uygulamalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkıları: Karaman Örneği

Murat Öz (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

B075

Zaman Bağımlı Araç Rotalama Problemi İçin Bir Matematiksel Model

Çağrı Koç  (Selçuk Üniversitesi)

İsmail Karaoğlan (Selçuk Üniversitesi)

B076

Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu Üzerine Bir İnceleme

Nil Kula Değirmenci, (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Durmuş Ali Deveci (Dokuz Eylül Üniversitesi)

B077

Paralel Demontaj Hattı Dengeleme Problemi

Seda Hezer  (Selçuk Üniversitesi)

Yakup Kara (Selçuk Üniversitesi)

B078

Hazır Giyim İşletmelerinde Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi Ve Çevik Lojistik Stratejisi: Bisse Hazır Giyim Şirketi Örneği

Gökhan Akandere (Selçuk Üniversitesi)

B079

Tedarik Zincirinde Bilişim Paylaşımının Etkisi

Orhan Torkul (Sakarya Üniversitesi)

M. Raşit Cesur (Sakarya Üniversitesi)

B080

Dünyayı Saran Yeşil Zincir: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

Yasemin Hancıoğlu, (Ankara Üniversitesi)

Şükran Sırkıntıoğlu (Kastamonu Üniversitesi)

B081

Çabuk Bozulabilen Ürünler İçin Bütünleşik Üretim / Dağıtım Çizelgeleme Problemi

Emre Çalışkan (Gazi Üniversitesi)

Orhan Türkbey (Gazi Üniversitesi)

B082

Tersine Lojistiğin Yeşil Lojistik Üzerine Etkisi, İngiltere’de Bir Pilot Çalışma Salih Boşça

H. Hakan Yıldırım

B083

Türkiye’deki Lojistik Hizmeti Ve İhracat Arasındaki İlişki

Selen Utlu  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Meltem Kılıç (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

B084

Türkiye Tehlikeli Atık Yönetimi İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Fatma Yaşlı ( Anadolu Üniversitesi)

Demet Bayraktar (İstanbul Teknik Üniversitesi)

B085

Lojistik Meslek Yüksek Okullarının Türkiye’nin Lojistik Eğitim Sorunun Çözümüne Katkısının Tespiti Ve Olası Çözüm Önerileri

M. Hakan Keskin ( Ufuk Üniversitesi)

Didem Çavuşoğlu (Celal Bayar Üniversitesi)

B086

Araç Plânlama Problemi Ve Problem İçin Web Tabanlı Karar Destek Sistemi Tasarımı

Arslan Taşkın (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mehmet Tanyaş (Maltepe Üniversitesi)

Murat Baskak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

B087

Yeşil Lojistik Kapsamında Karbondioksit Salınımın Azaltılmasının Önemi Ve Alternatif Yöntemler

Abdullah Yıldızbaşı ( Osmangazi Üniversitesi)

Turan Paksoy (Selçuk Üniversitesi)

B088

Tersine Akış İçeren Lojistik Şebekelerinde Teşvik Uygulaması

Neslihan Demirel (Gazi Üniversitesi)

Hadi Gökçen (Gazi Üniversitesi)

B089

Konaklama İşletmelerinin Tedarik Zinciri Yapısının Yalın Lojistik Açısından İncelenmesi

Halil Savaş (Pamukkale Üniversitesi)

İsmail Kılıç (Muğla Üniversitesi)

B090

Yeşil Yönetim Kavramlarının Ve Tedarik Zincirlerinin Bütünleşmesi Ve Uluslararası Lider Kozmetik  Şirketlerinde Uygulamalar

Aslı Süder (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Güneş Küçükyazıcı (İstanbul Teknik Üniversitesi)

B091

Perinatal Bakımın Bölgeselleştirilmesi İçin Üç-Basamaklı Hiyerarşik Bir Yerseçimi-Atama Modeli

Şakir Karakaya (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Sedef Meral (ODTÜ)

B092

Lojistik Ağ Performans Verimliliğinin Belirsizlik Ortamında Taguchi Deney Tasarımı ile İyileştirilmesi

Tuna Uslu (Gedik Üniversitesi)

B093

Gıda İşletmelerinde Dağıtım Planlama Problemi Ve Bir Uygulama

Mustafa Deste (Erciyes Üniversitesi)

Filiz Çalışkan (Erciyes Üniversitesi)

B094

Entegre Sipariş Toplama Ve Sıralama Sistemleri Tasarımı

Recep Kızılaslan (Fatih Üniversitesi)

Fahrettin Eldemir (Fatih Üniversitesi)

Elif Karakaya (Fatih Üniversitesi)

B095

RO-RO Taşımacılığında Sistem Dinamiği Yaklaşımı

A.Güldem Cerit ( Dokuz Eylül Üniversitesi)

Nagehan Uca (Atılım Üniversitesi)

B096

Lojistikte Pazarlama Gündemi: Çevreci, Sosyal ve İlişkisel Hizmet Sunumu Burak Nakıboğlu (Çukurova Üniversitesi)

B097

Stratejik Depo Planlaması için Önerilmiş Fiyatlama Modeli

Gülfem Işıklar Alptekin (Galatasaray Üniversitesi)

Gülçin Büyüközkan (Galatasaray Üniversitesi)

B098

Kentsel Lojistik Yapısının Modellenmesi ve Analizi

Gülçin Büyüközkan (Galatasaray Üniversitesi)

Meriç Soncul (Galatasaray Üniversitesi)

B099

Kobi’lerde Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Konya Sanayisinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Recep Kök  (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Hasan Kürşat Güleş (Selçuk Üniversitesi)

Vural Çağlıyan (Selçuk Üniversitesi)

Orhan Çoban (Selçuk Üniversitesi)

B100

Üretim Lojistiğinde Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Tekniği İle Malzeme Taşıma Sistemi Seçimi Ve Beyaz Eşya Sektöründe Uygulama

U. Rıfat Tuzkaya (Yıldız Teknik Üniversitesi)

R. Sultan Çini (Yıldız Teknik Üniversitesi)

B101

Lojistik için Tasarım

Hasan Kürşat Güleş (Selçuk Üniversitesi)

Vural Çağlıyan (Selçuk Üniversitesi)

Ayşegül Paralı (Selçuk Üniversitesi)

B102

Dağıtım Lojistiğinde Dış Kaynak Kullanmanın Firma Performansına Etkileri

Birsen Konuk (İstanbul Teknik Üniversitesi)

B103

Türkiye’de Pazarlama Ve Tedarik Zinciri Açısından E-Sağlık Uygulamaları

Y.Esra Albayrak (Galatasaray Üniversitesi)

Ayça Firidin (Galatasaray Üniversitesi)

B104

Bulanık Sayılar ve Genetik Algoritma ile Tedarikçi Seçimi

S. Emre Alptekin (Galatasaray Üniversitesi)

B105

Kent İçi Ulaşım Uygulamaları: Büyükşehirler Örneği

A.Özgür KARAGÜLLE (İstanbul Üniversitesi)

Meltem AKCA (İstanbul Üniversitesi)

Didem BÜYÜKARSLAN (İstanbul Üniversitesi)

 
 
 
© copyright 2013 -