Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri özeti ve tam metin yazımı ile ilgili aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Kongreye bir yazar en fazla 2 eser ile katılabilir.

 • En fazla 4 yazarlı yayınlar kabul edilecektir.

 • Kongrede Türkçe veya İngilizce dillerinde sunum yapılabilecektir.

Bildirilerin tam metni isteğe bağlı ve sunumu yapılmak koşuluyla basılı bildiri kitabında yayınlanacaktır.
Ayrıca tüm özet ve tam metinler online olarak kadinsempozyumu@konya.edu.tr mail adresine gönderilmelidir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri hangi dilde (Türkçe veya İngilizce) sunulacaksa özet metin gönderimi o dilde yapılmalıdır

 • Bildiri özet bölümü 400 kelime ile(kaynaklar hariç) sınırlandırılmalıdır.

 • Bildirinin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri / keywords 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 • Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olabilir.

 • Bildiri metni, MS Office Word 2007ve üstü versiyonlarda hazırlanmalıdır.

 • Tam metin (kaynakça dahil) 20 sayfayı geçmemelidir.

 • Sayfa düzeni; Sol: 3,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 3,5 cm ve Alt: 3,5 cm olmalıdır.

 • Bildiriler, 10 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır.

 • Paragraflarda başlangıç girintisi 1 cm, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

 • Bildirinin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri / keywords tek boşlukla, sola yaslanmış, “9 punto” ve Times New Roman” karakteri ile 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

 • Özet bölümü 8 punto ile yazılmalı ve 400 kelimeyi geçmemelidir.

 • Yazar(lar)ın unvanı ile ad ve soyadı, makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın iletişim bilgilerine (görev yeri ve e-posta adresi)yer verilmelidir.

 • Ana başlık ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük, alt başlıkların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.

 • Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin başlıkları, ilgili çizimin üst tarafına ortalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına sola dayalı 8 punto olarak verilecektir. Çizimler sayfa marjlarını aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Gerektiği takdirde tablolarda daha küçük puntolar kullanılabilir

 • Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir. Metin içinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. 2 yazardan daha fazla yazarlı eserlerde vd. kısaltması kullanılmalıdır. (Koçel, 2007: 58) gibi.

 • Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. (TÜİK, 2011: 5)gibi.

 • Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır.

 • Araştırmada kullanılan her türlü kaynağa kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Kullanılan kaynaklar nitelik(tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserlerinde en yeni tarihli olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Eryılmaz (1998a), Eryılmaz (1998b)

 • Aşağıda kaynakların “Kaynakça”da gösterilişine birer örnek verilmiştir.

      Kitaplar

 • MUCUK, İ. (2013), Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 18. Baskı, İstanbul.

      Makaleler

 • CHARNES, A., W.W. COOPER ve E. RHODES (1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, Volume: 2, s.429-444.

      Internet Kaynakları

EXLER, N.(2007), FID User’s Guide,,Erişim: 08.02.20013.

 POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır.

2. Poster başlığı yazılmalı (Poster adının kalın (bold) ve 36 punto olarak yazılması) ve hemen altına poster bildirinin yazarlarının isimleri (Yazar isminin/isimlerinin kalın (bold) ve 24 punto olarak) yazılmalıdır.

3. Yazarların unvan ve kurumlarının isimleri dipnot olarak posterin alt kısmında (Yazar adresinin/adreslerinin 16 punto olarak) verilmelidir.  

4. Posterler Times New Roman yazı karakteri (Metnin kalın (bold) ve 24 punto olarak) ile her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Metnin satır aralığı tek olmalıdır.

5. Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanılmalıdır.

6. Metin başlıklarının kalın (bold) ve 20 punto olarak yazılmalıdır.

7. Poster içerisindeki yazı ve görsellere anlamlı bir bütünü oluşturacak şekilde yer verilmesi gerekir.

8. Bildiri tam metninde olduğu gibi poster; ÖZET (Türkçe ve İngilizce), Anahtar Kelimeler (3-5 anahtar kelime), 1. GİRİŞ, 2. MATERYAL VE YÖNTEM, 3. BULGULAR 3. SONUÇLAR ve KAYNAKLAR gibi bölümlerinden oluşmalıdır.

9. Posterler sempozyum düzenleme kurulu tarafından belirlenen numaralanmış panolara asılacaktır. Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

10. Belirtilen süre boyunca poster sahipleri posterlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi vereceklerdir.

11. Belirlenen sürenin sonunda posterler, poster sahipleri tarafından kaldırılacaktır.

© copyright 2013 -