ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME:

Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 200 kelimelik bildiri özetlerinin 1 Ağustos 2018 tarihine kadar hamitogullari5@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri bilimsel şartlar ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kabul edilen/edilmeyen bildiri önerileri 15 Ağustos 2018 tarihinde ilgililere duyurulacaktır. Sempozyumda sunulan bildiriler, sempozyum bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ:

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 15 Eylül 2018 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak hamitogullari5@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler düzenleme kurulunca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek sempozyum programına dahil edilecektir.

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI:

Metinlerde

1.    İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.

2.    Bildiri “Microsoft Word” programında yazılmış olmalıdır.

3.    Metin yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.

4.    Paragraf başı boşluğu bırakılmalıdır.

5.    Metin 12 punto ile yazılmalıdır.

6.    Metin 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

7.    Sayfa düzeninde word belgesinin otomatik olarak bıraktığı üst ve alt, sağ ve sol boşluklar esastır.

Dipnotlarda

9.    Dipnotlar  10 punto olmalıdır.

10.    Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler veya dergi adları) italik olmalıdır.

11.    Dipnotlarda makalelerde, makale adı tırnak içinde ve düz yazılmalıdır. Makalenin yer aldığı eser (dergi vs.) italik yazılmalıdır.

12.    Dipnotlarda yazar adı ve soyadı sırası takip edilmelidir. Detaylar için bkz. Şikago stili.

Kaynakçalarda

13. Bildirinin sonunda müstakil bir kaynakça verilmelidir. Kaynakça bildirinin özelliğine göre tasnif edilebilir (Arşiv Kaynakları, Kitaplar, Makaleler, Ansiklopedi Maddeleri…

14. Kaynakçada sadece metin içinde kullanılan (bilgi aktarılan) eserler gösterilmelidir.

 

Örnekler:

Kitap:

Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 4. bs., Ankara 2007, s. 115.

Jakob Philipp Fallmerayer, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat Eren, yay. haz. Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.

Sonraki atıflarda: İnalcık, Fatih Devri…,s.123.

Makale:

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, , “1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlan Edildiğine Dair”, Belleten, c. XX, Nisan 1956, S. 77, s. 103.

Ansiklopedi Maddesi:

Faruk Sümer, “Turgutlular”, DİA, c. 41, İstanbul 2012, s. 420-421.

15. Kaynakçada Ansiklopedi cilt sayısı belirtilirken, orijinalinde Roma rakamıyla cilt sayısı belirtilmişse Roma rakamları, yaygın rakamlar kullanılmışsa yaygın rakamlar kullanılır.

16. Kaynakçada yer alan eser ve makale künyelerinde yazarın önce soyadı (küçük harflerle), sonra adı yazılmalıdır.

17. Kaynakçadaki kitap isimleri italik yazılmalıdır.

18. Kaynakçadaki makale isimleri tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.

19. Kaynakçadaki kitaplarda sayfa aralığı verilmemelidir.

20. Kaynakçadaki makalelerin bütününe ait sayfa aralığı gösterilmelidir.

21. Kaynakçadaki künye bilgi sıralaması aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

Kitap:

Fallmerayer, Jakob Philipp, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat Eren, yay. haz. Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.

Makale:

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlan Edildiğine Dair”, Belleten, c. XX, Nisan 1956, S. 77, s. 103-174.

Ekler – Albüm – Osmanlı Türkçesi Tıpkıbasımlarda vb.

22. Resim ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.

23. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

24. Resim veya şekil altı yazıları 10 punto ve italik olmalıdır.

25. Bildiride, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi, Çin alfabesi vb.) yazılmış bölümler metinde olması gereken yere yazar tarafından yerleştirilmeli, farklı olan yazı tipi editöre iletilmelidir.

© copyright 2018